Huishoudelijk reglement (HHR)

Huishoudelijk Reglement VRZA afdeling “HELDERLAND”

–    Helderland is een afdeling van de landelijke Vereniging van Radio Zend Amateurs: (VRZA) en is daardoor gehouden aan het Basis Afdelingsreglement (BAR) dat de VRZA voor de afdelingen heeft vastgesteld.

–    Geografisch gezien wil Helderland op de eerste plaats voor de (a.s.)zendamateurs in de Kop van Noord-Holland (STOK-gebied) een ontmoetingsmogelijkheid zijn door beschikbaar stellen van een locatie, ontmoetingsavonden en bevorderen van initiatieven die ten doel hebben het zendamateurschap in het algemeen of op specifieke gebieden te (doen) beoefenen.

–    Helderland kent:

 1. Leden: lid van de VRZA + lid van Helderland. Deze leden hebben volledig stemrecht.
 2. Bunkerleden : Geen lid VRZA, wel lid Helderland. Bunkerleden hebben Stemrecht alleen binnen Helderland.
 3. Landelijke VRZA leden: VRZA lid, geen lid Helderland. Alleen stemrecht t.a.v. zaken die de landelijke vereniging betreffen.
 4. Donateurs: De enige binding met Helderland is hun toezegging regelmatig een bedrag te geven.
 5. Bezoekers: Zij hebben geen andere binding met Helderland dan dat zij op onregelmatige tijdstippen en weinig frequent het verenigingsgebouw bezoeken.

–    De inkomsten van Helderland bestaan uit:

Contributie (leden), vrijwillige bijdrage (Bunkerleden en donateurs), giften, Subsidies, bijdrages door verkopers verschuldigd vanwege verkopen m.b.v. de organisatie en/of gebouwen van Helderland.

–    Het bestuur van Helderland bestaat uit:

Een Dagelijks Bestuur(DB)(voorzitter, secretaris, penningmeester) en een Algemeen Bestuur(AB) dat minimaal uit vijf leden bestaat: DB plus 2 leden)

–    Het AB benoemt uit haar midden een aantal personen die verantwoordelijk respectievelijk aanspreekbaar zijn voor: bibliotheek en in het gebouw in bewaring gegeven privé-eigendommen/onderhoud masten, hekwerk, buitenzijde van het gebouw, het terrein en alles dat zich daar op bevindt/beheer van de bar/vertrouwenszaken betreffende personen. De inventaris valt onder beheer van de stichting.

–    De vergaderingen van het AB zijn openbaar voor de leden en bunkerleden tenzij het bestuur met redenen omkleed, anders beslist. Tijdens elke vergadering van het AB krijgen de leden/bunkerleden gedurende vijf minuten van de voorzitter de gelegenheid het woord te voeren. Bij meerdere sprekers verdeelt de voorzitter deze vijf minuten evenredig.

–    Er is sprake van een aan- of verkoop door de afdeling Helderland indien:

 1. Fiat is verkregen van twee niet bij de transactie betrokken AB bestuursleden of fiat is verkregen van een lid van het dagelijks bestuur en de commissaris materiaal (beiden niet betrokken bij de transactie)
 2. Betaling is geschiedt via de penningmeester van Helderland.

–    Verkoop met behulp of via de organisatie van Helderland:

 1. De te verkopen materialen moeten verband houden met het zendamateurschap.
 2. Voor de niet commerciële verkopen door individuen is de verkoper verplicht 10% van de verkoopsom af te dragen aan Helderland.
 3. Voor commerciële verkoop is vooraf de toestemming van het DB noodzakelijk.

–    In het verenigingsgebouw geldt een algemeen rookverbod.

Er kan gerookt worden buiten het verenigings- gebouw mits de restanten op een ordentelijke wijze worden opgeruimd.

 • In en rond het verenigingsgebouw geld een algemeen gebruik of verhandel verbod van die middelen die vallen onder zowel de soft of harddrugs wet.Het toch gebruiken of verhandelen van deze middelen zal gezien worden als het doen schade toebrengen aan de VRZA in het algemeen en kan als zodanig resulteren in toegang ontzegging van het verenigingsgebouw en in het uiterste geval tot lidmaatschap beëindiging van zowel de VRZA als Helderland lid (VRZA Statuten Lidmaatschap Artikel 4 punt 8 sub d).
 • Helderland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verblijf of handelen van personen. Particulier bezit is voor risico van de eigenaar op het terrein of in de gebouwen van Helderland tenzij nadrukkelijk anders is overeen gekomen.
 • Helderland maakt gebruik van een internetvoorziening welke aangeboden wordt door een van haar leden. Indien er geconstateerd wordt dat er van deze service door de leden misbruik van wordt gemaakt zullen er passende maatregelen van kracht worden.

Afspraken tussen Stichting en Vereniging.

 1.  Het onderhoud van het bunkerhuisje is voor rekening van de stichting
 1. Vereniging betaald de stichting een vergoeding voor gebruik pand inclusief inboedel, de prijs is exclusief energie en internetkosten. In deze vergoeding zit een bedrag ter aanvulling van de onderhoud pot.
 1. Bouwkundige aanpassingen/verandering meubilair pas na toestemming bestuur stichting en voor rekening van vereniging.
 1. Agenda bestuursvergadering stichting wordt behandeld tijdens de bestuursvergadering van de vereniging.
 1. Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging wordt er een financieel verslag van de stichting gepresenteerd aan de leden.
 1. Huisdieren zijn in overleg met het bestuur toegestaan. Mits er geen overlast is en niet tijdens evenementen. De plaats is onder de schouw in de keuken, niet in ruimtes waar tapijt ligt.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden. U hebt een pdf reader (Acrobat, Foxit etc) nodig om de Huisregels Helderland 2016 te kunnen lezen.

Reacties zijn gesloten.